Všeobecné obchodní podmínky provozovatele portálu Truhláři KV

Obecná ustanovení

 1. Tyto podmínky používání internetového portálu upravují práva a povinnosti Provozovatele Portálu a Firmy při prodeji a nákupu materiálu a zboží ze sortimentu, inzerovaného na internetovém Portálu http://truhlarikv.cz. Provozovatel Portálu je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Firmám - prodávajícím nabízet materiál a zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě a Firmám – kupujícím, nabízený materiál a zboží kupovat. Firmy mohou být současně prodávající i kupující.
 2. Provozovatelem Portálu je společnost Prokop Nábytek, s. r. o., sídlem Plzeňská 123, 360 01 Karlovy Vary, Ič: 27996026, Dič: CZ27996026.
 3. Tyto podmínky užívání Portálu jsou závazné pro všechny Firmy a Uživatele Portálu. Tyto Podmínky upravují zejména, ale nejenom, vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Portálu a Firmami.
 4. Tyto Podmínky používání Portálu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách databáze na adrese http://truhlarikv.cz . Provozovatel Portálu je oprávněn jednostranně tyto Podmínky měnit.
 5. Veškeré vztahy mezi společností Provozovatele Portálu a Firmou, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Provozovatel Portálu zajišťuje jeho správu, údržbu a může podporovat prodej materiálu a zboží Firem, zasílám obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům zobrazovat nabídky Firem ostatním Firmám, včetně Firmou poskytnutého popisu prodávaného materiálu a zboží, příp. fotodokumentace a Firma dává k takovému jejich užití souhlas.
 7. Provozovatel Portálu neodpovídá za chyby v komunikaci vzniklé mezi Firmami z technických či jiných důvodů mimo Portál.
 8. Firmy se nemohou dovolávat neplatnosti právních úkonů učiněných ve smyslu těchto Podmínek z důvodů pochybení na jejich straně, mezi které patří, mimo jiné, nezajištění včasného přístupu a dosažitelnosti Firmy pro zajištění komunikace v rámci Portálu.

Registrace firmy

 1. Obchodování na Portálu je dostupné všem Firmám, splňujícím některé z následujících kritérií: a) podnikající fyzické osoby zapsané v živnostenském, veřejném či jiném obdobném rejstříku nebo seznamu b) právnické osoby zapsané ve veřejném nebo jiném obdobném rejstříku. c) nepodnikatelům – pouze v rámci nákupu, nelze však registrovat a nabízet materiály či zboží.
 2. Podmínkou nabízení materiálu či zboží prostřednictvím Portálu je registrace Firmy za dále uvedených podmínek, přičemž po úspěšné registrace dle těchto Podmínek zřídí Provozovatel Portálu Firmě na Portálu Účet Firmy.
 3. Na registraci na Portálu a na zřízení Účtu Firmy (ke zřízení Účtu Firmy viz níže) není právní nárok. Záleží výlučně na uvážení Provozovatele Portálu, zda subjektu, který se na Portále registroval, zřídí Účet Firmy. Zamítavé stanovisko ke zřízení Účtu Firmy není Provozovatel Portálu povinen odůvodnit.
 4. Firma, která je podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je povinna zadat při registraci na Portálu údaje, jež jsou systémem Provozovatele Portálu vyžadovány jako povinné. Za správnost těchto údajů odpovídá výhradně Firma.
 5. Registraci je oprávněna provést pouze Oprávněná osoba - tedy podnikající fyzická osoba, popř. osoba jí zmocněná, nebo osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná. Pokud se taková osoba prohlásí za Oprávněnou, aniž jí skutečně je, a uvede tak Provozovatele Portálu v omyl, nese za takové jednání a důsledky z toho vzniklé plnou odpovědnost a odpovídá za škodu, která tím Provozovateli Portálu nebo jiným osobám vznikne.
 6. Firma je povinna Provozovatele Portálu informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v odst. 4 až 5 tohoto článku a to neprodleně poté, co k takové změně dojde. Firma však není oprávněna své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno může obsahovat písmena a číslice. Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy. Uživatelské jméno zadané během registrace nelze změnit. Pokud Firma poruší uvedené podmínky, potom může být její účet zablokován a případně na ní vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.
 7. Provozovatel Portálu je oprávněn vyzvat Firmu v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel Portálu oprávněn Účet Firmy zablokovat do doby, než Firma správnost údajů prokáže.
 8. Firmy mají přístup ke svým údajům a mohou požádat o jejich změnu. Firmy jsou také oprávněny zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele Portálu.
 9. Uvedením veškerých povinných údajů, zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami, prohlášením o pravdivosti zadaných údajů a kliknutím na příslušné pole je zahájen proces registrace Firmy do systému Provozovatele Portálu.

Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele Portálu

 1. Celý Portál a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek Provozovatele Portálu a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel Portálu. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Provozovatele Portálu, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele Portálu. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele Portálu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel Portálu má v takovém případě mimo jiné nárok požadovat, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Provozovatele Portálu, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv a bezdůvodného obohacení a poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích a náhradu škody.
 2. Firmy nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněny užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele Portálu. Firmy dále nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.
 3. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele Portálu popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele Portálu je nepřípustný.
 4. Chování Firem a Uživatelů, které by bylo v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a poškozovalo Provozovatele Portálu je zakázané. Šíření zpráv, které by mohly poškodit Provozovatele Portálu Firmou nebo osobou jemu blízkou, je nepřípustné.

Nabídka prodávajícího, reakce na poptávku

Obecná pravidla nabízení materiálu či zboží Firmou – prodávajícím

 1. Firma je oprávněna na Portálu nabízet materiál a zboží, a to formou závazných nabídek. Firma je povinna umístit na Portál nabídky svého materiálu a zboží po dobu minimálně jedné hodiny.
 2. Nabídky jednotlivých Firem – prodávajících jsou pro neregistrované návštěvníky Portálu (Host) viditelné.

Nabídka materiálu a zboží

 1. Prodávající nabízí materiál a zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést položky, jež jsou ve formuláři označeny jako povinné. Nabídka umístěná prodávajícím na Portál se považuje za závaznou.
 2. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami bez DPH.

Popis materiálu a zboží

 1. Popis materiálu a zboží včetně jeho technické specifikace bude vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu je možno připojit rovněž popis i v jiném jazyce. Materiál či zboží, které bude prodávající nabízet, vybere ze seznamu produktů dostupného na Portále. Na doplnění materiálu či zboží, s nímž má prodávající v záměru obchodovat, do seznamu produktů dostupného na Portále není právní nárok.
 2. Popis materiálu či zboží se smí týkat pouze materiálu a zboží umístěného do nabídky. Popisu materiálu a zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Firmami, ani jako inzerce či reklama na materiály a zboží či služby nabízené prodávajícím mimo Portál.

Zrušení nabídky prodávajícím

Prodávající je oprávněn celou svou nabídku v době platnosti nabídky zrušit.

Objednání zboží kupujícím – reakce na nabídku

V případě zájmu kupujícího o nabízený produkt potvrdí kupující svůj zájem zaškrtnutím příslušného okénka jež se nachází vedle detailů každé nabídky prodávajících a následně, kliknutím na volbu „Rezervovat zaškrtnuté“.

Poptávka kupujícího, reakce na nabídku

 1. Firma není oprávněna na Portálu poptávat materiály a zboží.

Uzavření smlouvy mezi Firmami

 1. Bezprostředně po provedení voleb „Rezervovat zaškrtnuté“ bude Firmě která nabízí daný produkt na její e-mailovou adresu automaticky doručena již potvrzená a pro strany závazná objednávka, obsahující identifikaci prodávajícího a kupujícího včetně jejich kontaktních údajů. E-mail dále obsahuje potřebné detaily zvolené nabídky , které jsou součástí uzavřeného obchodu.
 2. Kupující a prodávající jsou povinni vzájemně se kontaktovat bez zbytečného odkladu po doručení objednávky. Provozovatel Portálu nenese odpovědnost za to, že kupujícího či prodávajícího nebude po obdržení objednávky možno kontaktovat, že nedojde k plnění povinností smluvních stran z již uzavřené kupní smlouvy či k jiným vadám plnění kupní smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. V případě, že jedna ze stran Závazné objednávky má důvodný zájem na zrušení již učiněné objednávky, je povinna bezodkladně, nejdéle však do 24 hodin od doručení Závazné objednávky o této skutečnosti prokazatelně (zasláním e-mailové zprávy, či jiným způsobem) uvědomit druhou smluvní stranu a kontaktovat Provozovatele Portálu. Při splnění všech uvedených podmínek současně nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi Firmami. K případné nedosažitelnosti některé ze smluvních stran se nepřihlíží.
 3. Po obdržení Závazné objednávky jsou prodávající a kupující oprávněni vést veškerou vzájemnou komunikaci ve věci vzájemných plnění (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro vyzvednutí či zaslání materiálu či zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) elektronicky na e-mailové adresy, uvedené při registraci případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují, lze využít i služeb hlasových (telefon, mobilní telefon apod.) Je-li na základě této komunikace možno identifikovat obě strany smlouvy, považuje se použití elektronické komunikace za zachování písemné formy.
 4. Dokončení obchodu: Po úspěšném ukončení obchodu je Firma prodávající povinna kliknout na tlačítko „Vyzvednuto“, čímž potvrdí, že obchod proběhl řádně a že jí nabízený produkt byl vyzvednut. Poté je materiál či zboží vyřazeno z databáze. Firma zadávající nabídku je povinna, v případě zpracování nabízeného materiálu a zboží, neprodleně vyřadit toto z databáze. Nejdéle však do 24 hodin od zpracování.

Poplatky

 1. Databáze je přístupná zdarma, firmy využívající databázi mohou podpořit provoz Portálu a zkvalitňování služeb libovolnou částkou zaslanou na účet provozovatele Portálu vedený u Komerční banky Karlovy Vary č. ú.: 43-1037180257/0100.

Podmínky zpracování a užití osobních údajů

 1. Tím, že Firma sdělí Provozovateli Portálu své osobní údaje v souvislosti s registrací, uděluje Provozovateli Portálu souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje Firma na dobu neurčitou.
 2. Sdělením kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Provozovateli Portálu vyslovuje Firma souhlas s tím, aby mu jejich prostřednictvím byla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály.
 3. Provozovatel Portálu prohlašuje, že bude údaje získané dle odst. 1 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze Firem, za účelem vyhodnocování cílových skupin Firem jednotlivých výrobků, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek Portálu, za účelem zaslání zakoupeného materiálu či zboží a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele Portálu anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
 4. Provozovatel Portálu prohlašuje, že osobní údaje takto Firmou poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu Firmy k vlastním údajům je zaručeno.
 5. V případě, že Provozovatel Portálu poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má Firma právo požadovat na Provozovateli Portálu vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Firma nemá právo požadovat peněžitou náhradu.

Pozastavení a zrušení registrace Firmy

 1. Provozovatel Portálu je oprávněn pozastavit Účet Firmy, která podstatným způsobem porušuje tyto Podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele Portálu, případně u kterého má Provozovatel Portálu důvodné podezření, že má taková Firma v úmyslu svým jednáním způsobit Provozovateli Portálu škodu.
 2. Provozovatel Portálu je oprávněn zrušit Účet Firmy zejména v případě:
  1. uvedení nepravdivých údajů při registraci
  2. neoznámení změn údajů uvedených při registraci
  3. vyzývání k prodeji či nákupu zboží mimo Portál
  4. zmaření transakce tím, že prodávající bez závažného důvodu neposkytl materiál a zboží
  5. vzniku spamingu
 3. Zrušení účtu Firmy z výše uvedených důvodů se považuje za odstoupení Provozovatele Portálu od poskytování služeb.
 4. Firmě, které byl pozastaven nebo zrušen účet v souladu s těmito Podmínkami, již nemusí být opětovně nový uživatelský účet zřízen.
 5. Vyjde-li najevo, že Provozovatel Portálu od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu, a má-li Firma na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Portálu Účet Firmy zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.
 6. Zrušením Účtu Firmy podle čl. XI. odst. 2 těchto Podmínek nezanikají nároky Provozovatele Portálu vůči této Firmě, plynoucí ze Smlouvy a z Podmínek, které jsou její nedílnou součástí. Firmě v tomto případě nevzniká nárok na vrácení již uhrazených částek Provozovateli Portálu.

Řešení sporů, aplikovatelné právo

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem Portálu a Firmou se budou řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.
 2. Veškeré spory mezi Provozovatelem Portálu a Firmou vyplývající z používání Portálu se budou řešit především smírně. Nebude-li možné spor vyřešit smírně, bude tento spor podle českého práva řešen místně a věcně u příslušného soudu v souladu s obecně závaznými českými právními předpisy.
 3. V případě uzavření jakékoli smlouvy mezi Provozovatelem Portálu a některou z Firem bude právem rozhodným pro smlouvu české právo, pokud si strany nedohodnou jinak.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky se týkají převážně vztahů souvisejících s registrací na Portálu provozovaném na stránkách http://truhlarikv.cz.
 2. Písemnou dohodou mezi Provozovatelem Portálu a Firmou může být užití jednotlivých ustanovení těchto Podmínek, popřípadě užití Podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Provozovatel Portálu má právo tyto Podmínky změnit jednostranně v souladu s právními předpisy, dle kterých se tyto Podmínky řídí. O těchto změnách budou Firmy v čas informovány.
 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2015.

Sestavil:

Prokop Nábytek, s. r. o.
Bc. Martin Prokop
jednatel společnosti